Üldtingimused SUP-laua kasutamiseks

ÜLDTINGIMUSED

1.1. Seiklus Kuubis OÜ (edaspidi rendile andja) annab SUP-laua kasutajale isiklikuks kasutamiseks üldtingimustes toodud tingimustel ning kasutaja kohustub SUP-laua eest tasuma hinnakirjas märgitud tasu, mis on kättesaadav kodulehel seikluskuubis.com. See kohustus kehtib kindla perioodi jooksul ning kasutaja kohustub pärast vastava tähtaja ja kellaaja möödumist SUP-laua rendile andjale tagastama.

1.2. SUP-laua kasutamiseks vastuvõtmiseks peavad kasutajad kasutuse kokku leppima rendile andja e-posti aadressil seikluskuubis@gmail.com või telefoni teel +372 556 912 92.

1.3. Kasutaja peab andma rendile andjale nõusoleku isikuandmete töötlemiseks privaatsuspoliitikas toodud tingimustel ja viisil.

1.4. Kasutaja saab SUP-laua eest tasuda ülekandega või sularahas ning nõustuma kasutuse Üldtingimustega.

1.5. Tasumisel kinnitab kasutaja, et ta on täisealine isik. 

SUP-laua KASUTAMISE TINGIMUSED

2.1. SUP-laua saab hankida rendile andja Hea Tuju Korraldajatelt.

2.2. Kasutajal on õigus SUP-lauda tellida ja kasutada tingimusel, et nende tervislik seisund võimaldab SUP-lauda kasutada. 

2.3. SUP-laud on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ning kasutajad ei tohi SUP-lauda kolmandatele isikutele üle anda.

2.4. SUP-lauda tuleb käsitseda ettevaatlikult ja viisil, mis tagaks SUP-laua terviklikkuse ja säilimise algses seisukorras (seisundis, milles seade oli kasutajale üleandmise hetkel).

2.5. Kasutajad kohustuvad esitama rendile andjale enda kohta tõesed ja asjakohased andmed, sealhulgas registreerima oma õige täisnime, kehtiva e-posti aadressi, isikut tõendava dokumendi numbri ja telefoni numbri.

2.6. Enne SUP-laua kasutamist kohustub kasutaja tutvuma rendile andja poolt antud juhistega ning järgima ohutusnõudeid ja veepinnal käitumise reegleid. Samuti kohustuvad kasutajad järgima kõiki asjakohaseid tähiseid ja järgima nõudeid ning tagama SUP-laua kasutamisel nii enda kui ka teiste inimeste elu ja tervise ohutuse ning SUP-laua puutumatuse. Rendile andjal on õigus peatada SUP-laua kasutamine kasutaja poolt ja nõuda SUP-laua tagastamist ilma raha tagasi maksmata, kui kasutaja ei järgi Üldtingimustega kehtestatud nõudeid ja ei täida ohutusega seotud korraldusi.

2.7. Kasutajad kohustuvad enne SUP-laua kasutamist kontrollima SUP-laua ja kõiki neile antud lisasid. SUP-laua kontrollimisel peavad kasutajad lähtuma rendile andja antud kontrollnimekirjast, mis on saadaval veebilehel seikluskuubis.com ja SUP-laua kotis. Kuigi rendile andja kontrollib oma SUP-laudu igakordsel välja andmisel, võib ette tulla olukordi, kus SUP-laual võib esineda vigu, mida rendile andja ei tuvasta. Kasutaja kohustub rendile andjat koheselt teavitama telefoni numbril +372 556 912 92 või e-posti aadressil seikluskuubis@gmail.com, kui kasutajale antud SUP-laua juures on tuvastatud tõrkeid ning SUP-lauda sellisel juhul mitte kasutama.

2.8. Kasutajad ei tohi jätta SUP-lauda järelevalveta. Kui on vältimatu vajadus jätta SUP-laud selle kasutamise ajal järelevalveta, peab kasutaja hoidma seadet mittekasutamise ajal ülima ettevaatusega talle sobivas kohas, kuid ei vabasta kasutajat vastutusest juhul kui SUP-laud saab kahjustada, kaob või varastatakse.

2.9. Kasutusperioodi lõppedes peab kasutaja SUP-laua õigeaegselt tagastama rendile andjale kokku lepitud asukohta. 

2.10. Kui SUP-laua kasutamise aeg ületab kasutusaja, kohustub kasutaja ületatud aja eest tasuma vastavalt hinnakirjale, mis on kättesaadav http://www.seikluskuubis.com veebilehel (edaspidi hinnakiri).

2.11. Kasutaja vastutab isiklikult SUP-laua mitte nõuetekohase kasutamise, SUP-laua lõhkumise ja kasutaja tegevuse tõttu kahjustatud, kadunud või varastatud SUP-laua eest. Eespool loetletud olukordade ilmnemisel kohustub kasutaja sellest viivitamatult rendile andja teavitama. Lisaks kohustub kasutaja sellises olukorras tegema koostööd politsei ja/või rendile andja meeskonnaga ning tegema vastavaid toiminguid, näiteks esitama politseile avalduse.

VASTUTUS

3.1. Kasutajad kohustuvad järgima ohutusnõudeid ja vee peal käitumisreegleid ning muid rendile andja poolt antud juhiseid vastavalt Üldtingimustele. Kasutajad kohustuvad hindama oma võimekust ja kandma oma turvalisuse tagamiseks vajalikku turvavarustust.

3.2. Kasutajad vastutavad isiklikult kogu kahju eest, mis neile või teistele SUP-lauda kasutades on tekitatud.

3.3. Kasutaja vastutab SUP-laua mittenõuetekohase kasutamise eest, kui kasutaja tegevuse tõttu kahjustatud, kadunud või varastatud ja see ei kuulu enam parandamiseks ja edasiseks kasutamiseks. Vastutuse ülempiir ühe varustuskomplekti kohta on 500 eurot, mis koosneb SUP-laua väärtusest 400 eurot, mõla väätusest 50 eurot ja muu lisavarustus (kott, käsipump, uimed, jalavõru) 50 eurot. Rendile andja teavitab kasutajat vastavast pretensioonist eelnevalt e-posti või telefoni teel.

SUP-laua KASUTAMINE JA TASUD

4.1. SUP-laua kasutamise eest tasub kasutaja hinnakirjas märgitud tasu.

4.2 SUP-laua maksimaalne rendiaeg ühe päeva kohta on maksimaalselt 8h. Pikemad rendiperioodid lepitakse rendile andjaga kokku eraldi.

4.3. Kui kasutaja soovib SUP-lauda kasutada kauem kokkulepitud ajast, kohaldatakse tasu, mis on 5 eurot iga ületatud poole tunni (30 minuti) kohta, mis tuleb tasuda peale SUP-laua tagastamist.

4.4. SUP-laua kasutusaega saab pikendada maksimaalselt 2 h tunni võrra.

4.5. Kui SUP-lauda ei ole tagastatud maksimaalselt pikendatud 2 tunni jooksul, saadetakse kasutajale SMS-iga hoiatus. Maksimaalse aja ületamise korral on rendile andjal õigus nõuda kasutajalt lisaks sunniraha ühe välja renditud SUP-laua kohta summas 40 eurot.

4.6. SUP-laua vastu võtmisel tuleb täita isikuandmete leht ning kinnitada tutvumist ning nõusolekut üldtingimuste ning privaatsuspoliitikaga sätetega.

RENTIMISEST LOOBUMINE

5.1. Kui kasutaja soovib pärast ostu sooritamist rentimisest loobuda, kohustub kasutaja sellest rendile andjale viivitamatult kirjalikult teatama. Kirjalik teade saadetakse e-posti aadressil seikluskuubis@gmail.com. E-kirjas märgitakse nii tellimuse esitamise kuupäev kui kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-post).

5.2. Rentimisest loobumise korral tagastatakse SUP-laud ja varustuskomplekt viivitamatult. Tagastamisega seotud kulud tasub kasutaja.

5.3. Rendile andja tagastab põhjendatud juhul kasutajale kuni 25% tasutud rendi hinnast.

NÕUETE ESITAMINE JA NENDE LAHENDAMINE

6.1. Rendile andja vastutab tarbija ees kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis avastatakse kohe peale SUP-laua üle andmist kasutajale.

6.2. Kui kasutaja avastab mistahes vea, tuleb lõpetada toote kasutamine ja võta kasutusele mõistlikud meetmed rendile andja vara säilitamiseks ja kaitsmiseks.

6.3. Võimaluse korral lahendatakse lahkarvamused läbirääkimiste teel, vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kui pooled kokkuleppele ei jõua, lahendatakse erimeelsused kohtus.

MUUD SÄTTED

7.1. Rendile andja ja kasutaja vaheliste suhete osas lähtuvad nad Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Üldtingimustes sätestatust.

7.2. Rendile andjal on õigus igal ajal teha muudatusi Seiklus Kuubis OÜ pakutavates teenustes ja toodetes ning teha ühepoolselt muudatusi Üldtingimustes. 

7.3. Kasutajad peavad enne SUP-laua rentimist tutvuma Üldtingimustes loetletud tingimustega.

Info

Hea Tuju Korraldaja: Rauno Karro

Email: seikluskuubis@gmail.com

Tel: +372 556 912 92

Müügitingimused

Seiklus Kuubis

Seiklus Kuubis meeskond kutsub ennast Hea Tuju Korraldajateks ning me garanteerime, et meiega igav ei hakka. Tegeleme erinevate seiklusmängudega nii sees kui väljas ning oleme olemas aastaringselt. Suudame hallata oma tegevustega igas suuruses ja vanuses gruppe.

Meie seiklused toimuvad seal, kus olete teie ning soov sündmust korraldada. Olgu see linnas kontoris või maal koduõues.